Κυριακή, 23 Δεκεμβρίου 2012

Χριστουγεννιάτικες Ευχές

...από τον Εφημέριο του χωριού μας

Άκουε ουρανέ και ενωτίζου η γη, σαλευθήτω τα θεμέλια, επιλαβέτω τρόμος τα καταχθόνια' ότι ο Θεός τε και Κτίστης σαρκός εισέδυ πλάσιν' και ο κραταιά κτίσας χειρί την κτίσιν, σπλάχνων οράται πλάσματος. Ω βάθος πλούτου, και σοφίας και γνώσεως Θεού! ως ανεξερεύνητα τα κρίματα αυτού, και ανεξιχνίαστοι αι οδοί αυτού!
(Ιδιόμελον των Μεγάλων Ωρών)

Αγαπητοί μου Αδελφοί,

Προσεγγίζοντες το παράδοξον και ελπιδοφόρο θαύμα με το οποίο αναγεννάται η οικουμένη, αγαλλόμεθα για το κοσμοσωτήριο γεγονός της επιφανείας του Σωτήρος Χριστού και προσευχόμεθα ο κόσμος μας να Τον συναντήσει και πάλι στην εποχή της αδιαφορίας, του ατομοκεντρισμού και των πολλών δοκιμασιών.
 

Ενθέρμως εύχομαι, όπως ο Σαρκωθείς Υιός και Λόγος του Θεού πλημμυρίζει την ζωή μας με αληθή πνευματική αγαλλίαση, το δε ανατέλλον Νέο Έτος 2013 να είναι καρποφόρο, έμπλεο αγαθών και ενισχύσεως, ώστε να καταγγέλεται εμπράκτως την σωτηρία, την ειρήνη και την αγάπη του Γεννηθέντος Σωτήρος Χριστού.

ΜΕΤΑ ΠΟΛΛΗΣ ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ ΓΕΝΝΗΘΕΝΤΙ ΑΓΑΠΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΜΗΤΡΟΣΥΛΗΣ

ΠΡΩΤΟΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΣ